Gümüş Kent

İLAN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA SÜETİYLE SATIŞ İLANI Dosya No: 2018/1 Satış (Gayrimenkul) TAPU KAYDI                       :Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Tuğrulbey Mah. Düzhanlar Mevkii, 208 ada, 6 Parselde kayıtlı 1. kat 2 nolu bağımsız bölümlü mesken niteliğinde taşınmazın 1 /2 oranında ki hissesi.   İMAR DURUMU                :Taşınmazın […]

İLAN
20 Kasım 2018 - 9:31 'de eklendi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA SÜETİYLE SATIŞ İLANI

Dosya No: 2018/1 Satış (Gayrimenkul)

TAPU KAYDI                       :Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Tuğrulbey Mah. Düzhanlar Mevkii, 208 ada, 6 Parselde kayıtlı 1. kat 2 nolu bağımsız bölümlü mesken niteliğinde taşınmazın 1 /2 oranında ki hissesi.

 

İMAR DURUMU                :Taşınmazın bulunduğu arsa 277,78 m2 ölçümlü 04.06.1976 tarihinde tamamlanmış olan 4 katlı Kargir binadır. Değerleme konusu bağımsız bölüm, Z+ 3 normal katlı, yaklaşık 42 yaşında ki yapının 1. Katında Emniyet Sokaktan bakıldığında sol tarafta yer alan dairedir. Bina ve daire oldukça eski ve bakımsızdır.

 

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ      : Değerleme konusu 2 no.lu bağımsız bölüm 15.03.2006 onay tarihli mimari projesine göre 3+ 1 düzeninde 80 m2 alanIı Güney-Doğu cepheli dairedir. Tapu tesciline göre mesken niteliğinde olan taşınmaz, mahalinde samanlık olarak kullanılmaktadır. İç hacimleri oldukça bakımsız olan taşınmazın mesken olarak kullanılabilmesi için kapsamlı bir tadilat görmesi gerekmektedir. Taşınmazın yer aldığı parsel Torul Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam, 5 kat müsaadeli konut alanında kalmakta olup, yola terki bulunmamaktadır.

 

MUAMMEN BEDELi        : 24.000,00-TL (1/2 hissesine göre)

 

SATIŞ TARİHİ VE ŞARTLARI: SGK Gümüşhane Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. kat Eğitim Salonun da yapılacaktır. 1.Açık Artırma 19/12/2018 tarihinde saat 10.00- i 0.1 O arasında yapılacak olup, istekli çıkmadığında 2. Açık Artımıa 26/12/20 18 tarihinde saat 10.00-10.10 saatleri arasında yapılacaktır.

 

TEMİNAT ÇEŞİDİ VE DEĞERİ : Artırmaya esas rayiç değerin % 10’u olan 2.400,00-TL veya 6183

 

Sayılı Yasa’nın 10. maddesinin 1. ile 4. Fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, Hazine Tahvil Bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat olarak Merkezimize satış saatinden önce verilmesi zorunludur.

 

GENEL HÜKÜMLER

 

1 – Taşınmazın birinci satışı 19/12/2018 tarihinde belirtilen saatlerde Gümüşhane Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulamazsa en çok arttırılan taahhüdü baki kalmak kaydıyla 26/12/2018 tarihinde aynı saatlerde aynı yerde ikinci arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada rayiç bedelinin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı

 

alacaklarının miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Ancak; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Yasanın 94. maddesi gereğince birinci arttırmada ki şartlar aranacaktır.

 

2- Arttırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç bedelinin % 10’u oranında teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde 1. ile 4. fıkrasında belirtilen şekilde nakden, süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat alarak Merkezimize satış saatinden önce vermeleri zorunludur.

 

3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

 

4- Resmi ihale pulu, Damga vergisi, KDV, Tapu alım-satım harcı ve masraflarının tamamı, tellaliye resmi ve gayrimenkul satış masrafları alıcıya aittir.

 

5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

 

6- Pey, ipotekli alacak göz önüne alınmadan sürülür. Ancak; gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

 

7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususi ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeler 15 gün içerisinde Müdürlüğümuz İcra Takip, Haciz ve Satış Servisine bildirilmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

 

8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilerse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü aksi takdirde ihale kararı fesh edilir ve gayrimenkul satış komisyonunca 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalkmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sigorta İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

 

9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Gümüşhane Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Takip, Haciz ve Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilir.

 

10- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Merkezimiz Satış Servisine başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

 

11 – Satışına karar verilen gayrimenkullerin üzerinde bulunan alacaklıların tapu kaydından adresleri belli olmadığından ilgililere satış ilanı tebliğ yerine geçmektedir.     (BASIN-333)

 

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER