Gümüş Kent

İLAN

PROPAN LİKİT PETROL GAZ (LPG) SATIN ALINACAKTIR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -GÜMÜSHANE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Propan Likit Petrol Gaz (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer […]

İLAN
07 Kasım 2018 - 17:20 'de eklendi.

PROPAN LİKİT PETROL GAZ (LPG) SATIN ALINACAKTIR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -GÜMÜSHANE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Propan Likit Petrol Gaz (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/564756

 

1-İdarenin
a) Adı : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -GÜMÜSHANE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : INÖNÜ MAHALLESI AYDIN DOGAN CADDESI 46 29000 OKULLAR SEMTİ GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE
c) Telefon ve faks numarası : 4562131058 – 4562133907
ç) Elektronik Posta Adresi : gumushane@gsb.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Servisi
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : Propan Likit Petrol Gaz (LPG)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 Kg Propan Likit Petrol Gazı (LPG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Torul, Kelkit, Şiran, Köse ve Kürtün Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri Spor Salonları Radyant Isıtma Sistemi Yakıt Tankları
ç) Süresi/teslim tarihi : Torul İlçe Müdürlüğü, Kelkit İlçe Müdürlüğü, Şiran İlçe Müdürlüğü, Köse İlçe Müdürlüğü ve Kürtün İlçe Müdürlüğü Spor Salonlarındaki radyant ısıtma tesisatı yakıt tanklarına, işe başlama tarihinden itibaren, İdarenin talebi doğrultusunda partiler halinde peyder pey 31.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2018 – 11:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 27.11.2018 11:00 – 27.11.2018 15:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 27.11.2018 – 15:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
 2. İstekli bir Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış dağıtıcı lisansının aslı veya noter tasdikli sureti.
  2. İstekli bir Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli sureti.
  3. İstekli bir Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitirme tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Satın alınacak ürüne ait TSE 2178’e uygunluk belgesi veya ulusal / uluslararası akredide resmi / bağımsız kuruluşlar tarafından TSE 2178’e göre düzenlenen kontrol veya test raporları teklif mektubu ekinde idareye sunulacaktır.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
  İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:
  Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER