Gümüş Kent

İLAN

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRDEVLET HASTANESİ – SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 22 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/476024 1-İdarenin a) Adresi : HASANBEY MAH. DALTABAN SEMTI 54 29000 DALTABAN GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE b) Telefon […]

İLAN
28 Eylül 2018 - 18:56 'de eklendi.

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ – SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

22 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/476024
1-İdarenin
a) Adresi : HASANBEY MAH. DALTABAN SEMTI 54 29000 DALTABAN GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4562131556 – 4562133077
c) Elektronik Posta Adresi : gumushanesatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
22 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gümüşhane Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri : İhale konusu malzemeler, Sözleşme imzalanmasından itibaren, idarenin talebi doğrultusunda peyder pey olarak teslim edilecektir. Talebin yükleniciye faks, e-posta veya yazılı olarak bildiriminden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili malzemelerin teslimatı yapılacaktır. Sözleşme süresi cari yıl ile sınırlı olmak üzere 31.12.2018 tarihinde sona erecek olup,malzemelerin tamamı 31.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gümüşhane Devlet Hastanesi Kat:3 Toplantı Salonu (Özcan Mahallesi. Daltaban Semti. Merkez / Gümüşhane)
b) Tarihi ve saati : 15.10.2018 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü ürünlere ilişkin numune isteyebilir. Numune göndermek için yeterli süre resmi yazı ile isteklilere bildirilecek olup, 3 iş günü  içerisinde numune göndermeyen isteklilerin teklifleri ilgili kalem/kalemler için geçersiz teklif olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gümüşhane Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gümüşhane Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi (Özcan Mahallesi. Daltaban Semti. Merkez / Gümüşhane) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER